Általános szerződési feltételek

 

  1. A kölcsönzött tételek foglalása
  2. A kölcsönzött tételeket bérbevevő ………………. napjától …………………. napjáig (bérleti idő) bérbeveszi, azokat bérbeadó a bérleti idő kezdő napján a szokásos üzleti órákban a fenti időszakra bérbevevő rendelkezésére bocsátja.
  3. Bérbevevő a lefoglalással együtt ……………………… összeget fizet meg bérbeadó részére, mely összeget bérbeadó elszámolásra átvesz. Ha a bérlet a bérbeadótól független okból hiúsul meg, úgy az elszámolásra átvett összeg nem jár vissza a bérbevevőnek.

 

  1. A kölcsönzött tételek átadása
  2. A kölcsönzött tételeket bérbeadó rendeltetésszerű állapotban a bérleti idő időtartamára bérbevevő rendelkezésére bocsátja, bérbevevő azt a bérlet és a felelős őrzés szabályai szerint birtokba veszi.
  3. Bérbevevő a kölcsönzött tételeket legkésőbb a bérleti idő lejártának napján a szokásos üzleti órákban köteles bérbeadónak visszaszolgáltatni.
  4. A kölcsönzött tételek és állaguk biztosítékaként bérbevevő ………………… összeget fizet meg letétként bérbevevő részére, mely összeget bérbevevő elszámolásra átvesz.
  5. A teljes kölcsönzési díjat a kölcsönzött tételek átvételekor bérbevevő a bérbeadó részére maradéktalanul megfizeti.

 

  1. A kölcsönzött tételek visszavétele
  2. A kölcsönzött tételek visszavétele során bérbeadó és bérbevevő az alábbiak szerint számolnak el:

 

TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL

 

Az adatkezelés során kezelt adatok köre:

Tájékoztatjuk, hogy az Eklektika Kft. (1064, Budapest, Izabella u. 93.) és az Ön között fennálló szerződéses kapcsolat tekintetében, az Eklektika Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a következő személyes adatokat kezeli:

– a szerződéses természetes személy partner (továbbiakban: Érintett) teljes neve, címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja:

– a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az alábbiak lehetnek:

– szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja).

Címzettek:

Az Adatkezelőnél csak az alkalmazottak és az ügyvezető rendelkeznek hozzáféréssel a szükséges személyes adatokhoz. Az Adatkezelőn kívül csak azok a jogi személyek kapják meg a személyes adatokat, amelyeknek erre a rájuk vonatkozó szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése miatt szükségük van (például hatóságokkal való együttműködés esetén).

Az adatkezelés időtartama:

A szerződés megszűnését követő 6 év. Számlázás esetében, a szükséges minimális adatokat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében 8 év.

Az Érintett jogai:

Joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: www.naih.hu), továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).